Je koncepčne ucelená sústava bezpečnostných výkonov a mechanizmov. Bezpečnostný projekt zahŕňa v sebe spravidla všetky bezpečnostné systémy.
    Predpokladom eliminácie vonkajších a vnútorných bezpečnostných rizík objektu je vypracovanie bezpečnostnej analýzy. Určenie kritických miest, sústredenia rizík, smerov ochrany objektu. Vzhľadom na charakter možných bezpečnostných rizík (početnosť, opakovateľnosť, dôsledok) prislúcha objektu zodpovedajúca úroveň jeho ochrany s využitím komplexných prvkov v kombinácii prvkov bezpečnostných služieb, nástrojov.

ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE

Predstavuje:
 • ochranu vonkajšieho a vnútorného prostredia objektu a ich možným vzájomným oddelením bezpečnostným koridorom
 • ochranu vstupov cez bezpečnostný perimeter
 • rozdelenie objektu na jednotlivé strážené bezpečnostné zóny
 • ochranu vstupov do bezpečnostných zón
 • obvodovú a plášťovú ochranu jednotlivých budov a zariadení
 • dislokovaných v chránenom objekte
 • priestorovú ochranu v bezpečnostných zónach, budovách a zariadeniach objektu
 • protipožiarnu ochranu priestorov bezpečnostných zón, budov a zariadení v chránenom objekte
 • predmetovú ochranu jednotlivých aktív v chránenom záujme

Komplex bezpečnostných opatrení k zabezpečeniu fyzickej ochrany objektu :

Je potrebné:
 • určiť prostredie chránených objektov
 • definovať technické vybavenie objektov
 • stanoviť riziká a činnosti jednotlivých objektov
 • charakterizovať a analyzovať vonkajšie a vnútorné prostredie

VÝZNAM AUDITOV A PROJEKTOV
    Otázky bezpečnostného poradenstva nadobúdajú v súčasnej etape obchodnej bezpečnosti nový význam. Opakované realizácie auditov a následné realizácie bezpečnostných projektov preukazujú zvyšovanie prosperity auditovanej spoločnosti a posilňujú jej integritu. Pri správnom výbere realizátora analýzy sa dá dosiahnuť podstatné zvýšenie efektívnosti bezpečnostného systému a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov na bezpečnosť.
    Dodržiavaním uvedených zásad a zákonných noriem sme ako externá firma vhodným realizátorom auditu so značnou bezpečnostnou praxou bez väzieb na objednávateľa alebo dodávateľa služieb a technológii.