Zabrániť tomu, aby dôverné informácie vedených rokovaní neunikali neželaným smerom, vedené hovory po telefónnych linkách neboli sledované konkurenciou, faxy boli prijímané len tým komu patria, v súčasnosti napomáhajú zariadenia používané na ochranu informácii. K naplneniu týchto požiadaviek slúžia zariadenia na ochranu informácii, ako aj služby poskytované k ich ochrane :
  • úplné preverenie miestnosti, kancelárií, bytov, ich ochrana proti odpočúvaniu
  • vyhľadanie a odhalenie ilegálnych prostriedkov získavania informácií špeciálnymi metódami a prístrojmi.

V čom spočíva čistenie :
  • úplná fyzická kontrola priestoru
  • elektronické očistenie každého priestoru
  • vyhľadávanie frekvencii odpočúvacích zariadení pomocou vysokofrekvenčného detektora
  • špeciálna kontrola na odhalenie úplne utajených odpočúvacích zariadení
  • špeciálna kontrola na odhalenie zariadení umožňujúcich vykonávať a prenášať obrazové záznamy
  • elektronické testovanie všetkých druhov káblov a vodičov spojených a prechádzajúcich cez kontrolovaný priestor
  • preskúšanie a otestovanie kancelárskych strojov, telefónov, faxov, výpočtovej techniky, spotrebnej elektroniky
  • eliminovanie nežiadúceho vyžarovania