VŠEOBECNÉ PRINCÍPY ČINNOSTI SYSTÉMU:
    Elektronická evidencia vstupov / výstupov je jednou zo zložiek bezpečnostného systému, ktorá vyžaduje používať identifikačné čipy namiesto ručného vypisovania evidenčných kníh a umožňuje využívať jeden čip namiesto nosenia značného množstva kľúčov.

Prístupový systém slúži na:

  • identifikáciu osôb pri vstupe (výstupe) z objektu
  • povolenie vstupu (výstupu) z objektu
  • povolenie vstupu (výstupu) z objektu vedenie evidencie vstupov (výstupov)
Princíp činnosti:
    Systém elektronickej evidencie pracuje na princípe dokonalej detekcie identifikačného média čítacím zariadením, porovnania načítaných údajov s databázou oprávnených osôb v procedúrach evidencie a následným povolením vstupu (nepretržité monitorovanie na území celej SR, príp. Európa).

Vlastnosti a hodnotenie jednotlivých prenosov :

Použitím vhodných prvkov mechanickej ochrany (bariéry, turnikety atď.) a ďalších špecifických elektronických zariadení je možné prístupový systém transformovať na dochádzkový alebo obchôdzkový systém.

Dochádzkový systém slúži na evidenciu príchodov a odchodov, príp. prerušenia pracovnej doby zamestnancov. Výstupy z tohto systému sa používajú ako podklady mzdového účtovníctva.

Obchôdzkový systém svojou kontrolnou činnosťou (kontrola pochôdzok bezpečnostných pracovníkov) zvyšuje účinnosť fyzickej ochrany objektu.


Požiadavky :

Eliminované riziká :