Princíp činnosti
Nasadenie kamerového systému v praxi si vyžaduje dôkladnú prípravu po stránke projektovej. V prvom rade treba zvážiť v akom prostredí bude okruh pracovať. Môže sa jednať o priestory s veľkými výkyvmi teplôt, prostredie s extrémne nízkymi alebo vysokými teplotami. Môže sa jednať o prostredie prašné alebo naopak nadmerne vlhké a podobne. Taktiež požiadavky na veľkosť pozorovaných priestorov môžu byť rôzne a jednu z rozhodujúcich úloh zohráva aj komfort obsluhy. Preto správna voľba konfigurácie a skladby komponentov pri navrhovaní kamerového systému je jedným z najdôležitejších krokov pri výbere vhodného video systému pre danú aplikáciu. Všeobecne je možné konštatovať, že nemožno vytvoriť jednotný systém pre navrhovanie, podľa ktorého by bolo možné optimálne navrhnúť systém s požadovanými vlastnosťami, ktorý by splňoval všetky požiadavky koncového užívateľa a to ako na kvalitu a technické prevedenie, tak na celkovú cenu. Táto cena bude práve vychádzať z nárokov, ktoré budú na systém kladené.Požiadavka 1: Detekovať narušenie objektov nepovolanými osobami
Táto požiadavka identifikuje potrebu detekcie narušenia chránených objektov alebo priestorov vyhodnotením pohybu v obraze kamery v zónach narušenia, čo je nevyhnutným predpokladom pre detekciu vzniku bezpečnostného incidentu.

Požiadavka 2: Priebežné sledovanie areálu
Monitorovanie areálu po vopred naprogramovanej trase, predpozícií (vopred nadefinovaných miest sledovania) automatickým panorámovaním. Požiadavka umožňuje predchádzať odcudzeniu a poškodeniu majetku.

Požiadavka 3: Rýchle natočenie kamery v prípade prijatia alarmového signálu
Automatické natočenie kamery do narušenej zóny, snímanie, záznam, upovedomenie obsluhy, archivácia umožní vizuálne posúdenie a zhodnotenie poplachových stavov s elimináciou falošných poplachových stavov.

Požiadavka 4: Natáčanie kamery ručne pomocou klávesnice a ovládača - JOYSTICK
Sledovanie miest mimo naprogramovaných trás je možné aj ručne podľa potreby.

Požiadavka 5: Možnosť ďalšej práce s videosignálom
Videosignál je možné preniesť na iné vzdialené pracoviská a je možné jednotlivé videosnímky tlačiť na tlačiarni.

Požiadavka 6: Záznam a archivácia videosignálu v digitálnej forme:
  • neustála archivácia obrazu pri panorámovaní
  • archivácia pohybu v obraze kamery
  • archivácia v prípade alarmu
  • priame nahrávanie obrazu z kamery stlačením jednej klávesy

Požiadavka 7: Zvukové oznamy narušení a dôležité upozornenia
Pri vzniku alarmových stavov systém upozorní obsluhu zvukovým, optickým signálom. Zmena technických stavov vplývajúcich na funkciu systému (napr. výpadok signálu z kamery) je signalizovaná.

Požiadavka 8: Požiadavky na funkčnosť kamerového systému :
  • dostatočné osvetlenie monitorovaného priestoru
  • zálohovanie systému pri výpadku el. energie

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY ČINNOSTI SYSTÉMU
Inštaláciou monitorovacieho kamerového systému na vytypovaných miestach, sledovaním areálu počas 24 hodín sa vytvorí elektronický video systém, ktorý umožní sledovanie aj obvodovej ochrany a vytypovaných miest v reálnom čase, jeho archiváciu a následný zásah v prípade zistenia neoprávneného narušenia. Obsluha zariadenia môže na základe prijatej informácie kvalifikovane a včas reagovať na vzniknuté situácie na sledovaných miestach.